MİKROBİYOLOJİ

Klinik mikrobiyoloji birimi kuruluş tarihi itibariyle Düzen Laboratuvarlar Grubunun en eski birimlerindendir. Yıllar içinde kendi disiplininde yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek çalışma yelpazesini sürekli genişletmiştir. 2006 yılında TÜRKAK’dan (Türk Akreditasyon Kurumu) akredite olmuştur. Halen Türkiye’de TÜRKAK’dan akredite olmuş ilk ve tek klinik mikrobiyoloji laboratuvarıdır. Klinik mikrobiyoloji birimi bugün ulaştığı noktada teknolojik gelişmelere paralel olarak;

  • Konvansiyonel Mikrobiyoloji (bakteriyolojik kültür, antibiyogram, parazit, mikroskobik incelemeler manuel seroloji)
  • Enstrümantel Serolojik testler (EIA, IFA vb. yöntemlerle viral, bakteriyel ajanlar serolojisi)
  • Moleküler Mikrobiyoloji
  • Mikobakteriyoloji olarak ayrı birimler olarak yapılandırılmıştır.

Mikrobiyoloji birimi otomatize mikrobiyoloji sistemini Türkiye’de ilk kez kullanarak, mikobakteriyolojide Bactec sistemi ile Radyometrik tbc kültürü ve ilaç duyarlılık testini ilk kez hizmete sunarak, Avidite testlerini ve bazı virus tanı testlerini ilk çalışmaya başlayan laboratuvar olarak Türkiye’de kendi disiplininde bir çok ilke imza atmıştır.

Mikrobiyoloji biriminin iyi yetişmiş insan kaynağı en önemli gücüdür. Bu nedenle birimde hizmet içi eğitim süreklidir. Cihazlarda ise yeni teknolojiyi takip yanında cihazların en optimum koşullarda fonksiyon görmesi açısından bakım, kalibrasyon ve ölçüm kontrolleri sürekli yapılmaktadır. Diğer taraftan internal kalite kontrolleri çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca katıldığımız yurtdışı eksternal kalite güvence programları değerlendirme ve eğitim olanağı sağlamaktadır. Bu birimde rutin testlerde olağan analizlerin yanında birçok rutin dışı test çalışılmakta ve yorumlanarak referans hizmeti verilmektedir.

Konvansiyonel Mikrobiyoloji Birimi

Bu bölümde klinik örneklerden geleneksel yöntemlerle kültür ve izole edilen patojen bakterilere karşı CLSI standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi yapılmaktadır. Kültür için gerekli besiyerleri laboratuar bünyesindeki "besiyeri hazırlama" ünitesinde hazırlanmaktadır. Kültür işlemlerinin en temel besiyeri olan Koyun Kanlı Agarın hazırlanmasi için 4 adet koyun beslenmekte ve bu şekilde sürekli taze koyun kanı temin edilebilmektedir.

İdantifikasyon çalışmalarında geleneksel yöntemlerin yanında Vitek Otomatize Mikrobiyoloji Sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde klinik önemi olan mikroorganizma gruplarının yaklaşık %85 i tür düzeyinde idantifiye edilebilmektedir.

Antimikrobiyal duyarlılık testinde disk difüzyon yanında Vitek Otomatize Mikrobiyoloji Sistemi ile hem MIC düzeyinde antimikrobiyal duyarlılık belirlenmekte hem de hızlı üreyen bakterilerde 4-6 saat içinde duyarlılık testi sonucu alınabilmektedir. Birçok halde 24 saat içinde kültür ve antibiyogram sonucu verilebilmektedir.

Parazitoloji-mikroskopi-manual seroloji alt biriminin önde gelen etkinlikleri arasında formalin-etilasetat konsantrasyon yöntemi ile dışkıda parazit muayenesi yer almaktadır. Bu yöntemle hem parazit yumurtaları hem de protozoalar konsantre edilebilmektedir. Ayrıca mikroskobik tanıda zaman zaman güçlük yaşanan E.hystolitica, Giardia ve Cryptosporidium’ların gaitada antijenleri saptanarak parazitolojik tanısı daha özgül ve daha duyarlı olarak yapılabilmektedir.

Semen analizinde WHO prosedürleri takip edilmektedir. Sperm morfolojisinde "Strict Kruger Kriterleri" ne göre inceleme yapılmaktadır. Artifisial inseminasyon işlemlerinde kullanılmak üzere gerek sil-select ve gerekse swim-up teknikleri ile sperm hazırlanmaktadır. Çalışılan birçok manuel seroloji testleri arasında Amip Antikoru, Kist hidatik antikorları, Sy serolojisi testleri, Brucella serolojik testleri, Mycoplasma pneumonia serolojik testleri günlük olarak çalışılmakta ve genellikle referans testler olarak talep görmektedir.

Mikobakteriyoloji

İstanbul Düzen Laboratuarı bünyesinde faaliyet gösteren mikobakteriyoloji laboratuarında "Bactec" yöntemiyle tbc kültürü ve majör -minör anti-tüberküloz ilaç direnç testleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca doğrudan örneklerden moleküler biyoloji teknikleri kullanılarak M.tuberculosis DNA’sı belirlenebilmekte ve süratli idantifikasyon sağlanmaktadır.